2020-09-24

Antalet döda i bränder ökar

Dödsbränder sker främst i bostäder och äldre och ensamboende är överrepresenterade i statistiken.

Antalet omkomna i dödsbränder är det högsta på länge. Hittills i år har 83 personer omkommit enligt preliminära siffror, vilket är det högsta antalet på många år under motsvarande period. Till exempel omkom 81 personer i dödsbränder under hela 2019 och 72 personer under 2018.

Sverige har under en lång tid haft en trend av långsam minskning av döda i bränder, men trenden verkar bruten.

– Vi vet i dagsläget inte vad ökningen beror på men det finns starka skäl att misstänka att den pågående pandemin spelar en roll i detta. Ökningen har inträffat under pandemins utbrott och corona kan påverka såväl riskfaktorer som skyddsfaktorer, säger Mattias Delin, brandingenjör, Brandskyddsföreningen.

Dödsbränder sker främst i bostäder och äldre- och ensamboende är överrepresenterade i statistiken. Den gemensamma nämnaren är att de har begränsad förmåga att agera vid en brand. Förutom ensamhet och hög ålder är andra kända riskfaktorer nedsatt fysisk eller mental förmåga, bruk av alkohol samt rökning. Rökning i kombination med någon eller några av de andra riskfaktorerna är särskilt farligt.

Skyddsfaktorer som normalt finns i vardagen och som är viktiga för riskutsatta grupper har i många fall minskat eller satts ur spel helt under pandemin för att minska smittspridning. Besök från socialförvaltningen, hemtjänsten, räddningstjänstens uppsökande verksamhet samt anhörigas och grannars uppmärksamhet är viktiga skyddsfaktorer. Under pandemin har besöken ofta uteblivit och den boende har fått klara sig själv. Särskilt månaderna mars och maj är två månader då ökningen av omkomna i bränder är mest påtaglig. En överrepresentation kan också ses i åldersgrupperna 45-64 respektive 65-79, medan antalet omkomna i gruppen 80+ inte avviker jämfört med tidigare år, enligt Brandskyddsföreningen.

Tekniska skyddsåtgärder i form av exempelvis brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt är effektiva för de flesta personer men för riskgrupper är de inte lika verksamma. Även om brandvarnaren tjuter har riskgrupper ofta begränsad förmåga att agera eller sätta sig i säkerhet på egen hand, menar Brandskyddsföreningen.

– Här måste man tänka annorlunda, kanske bör fokus istället läggas på ett individanpassat brandskydd som ger bättre effekt för denna grupp, till exempel vidarekopplade brandvarnare, spisvakt och detektorstyrda portabla släcksystem. Även brandsäkra textilier är en bra brandförebyggande åtgärd, säger Mattias Delin. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng