16-04-2024

Danmarks største fængsel til 3 mia. skal bygges i Viborg

Aftalepartierne bag flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi 2023-2025 er blevet enige om at bygge et nyt lukket fængsel med op til 400 fleksible pladser i Viborg Kommune. Det er målet, at fængslet skal stå klar i 2030. Etableringsomkostningerne skønnes til ca. tre mia. kroner.

t af de centrale elementer i flerårsaftalen for kriminalforsorgens økonomi, nemlig beslutningen om at etablere et nyt moderne fængsel i Danmark, er nu et langt skridt videre mod realisering, efter at forligskredsen bag flerårsaftalen er blevet enige om placering, størrelse og type for det nye fængsel.

Valget af placering er faldet på Viborg Kommune, der selv har tilkendegivet interesse for at huse det nye fængselsbyggeri. Etableringen af det nye fængsel skal sikre øget bygningsmæssig kapacitet til en hårdt presset kriminalforsorg – af samme grund er det også besluttet så vidt muligt at fremrykke byggeriet, så der nu arbejdes med en ambitiøs tidsplan, hvor det nye fængsel efter planen forventes etableret tidligst inden udgangen af 2030 fremfor i 2032 som oprindeligt forudsat.

Baggrund: Etablering af nyt lukket fængsel

Med afsæt i en placeringsanalyse har kriminalforsorgen fundet, at Viborg Kommune udgør en hensigtsmæssig geografisk placering for etablering af et nyt dansk fængsel. Viborg Kommune og kriminalforsorgen vil på baggrund af forligskredsens beslutning nu tage stilling til den konkrete byggegrund i kommunen.

Kriminalforsorgen har i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet en foreløbig tidsplan for byggeprojektet med henblik på at afklare forudsætningerne for, at det nye fængsel i Viborg Kommune så vidt muligt kan fremrykkes fra 2032 og stå klar inden udgangen af 2030. Den indledende planlægning af fængslets udformning er allerede påbegyndt, og den foreløbige tidsplan bliver nu kvalitetssikret af kriminalforsorgen i samarbejde med eksterne rådgivere.

Der vil forventeligt være behov for 220-240 uniformerede medarbejdere til driften af fængslet og sammenlagt ca. 400 nye arbejdspladser i Viborg Kommune.

Etableringsudgifterne til et nyt fængsel skønnes i alt at være cirka 3 milliarder kroner. I tillæg til etableringsudgifterne vil der være udgifter til drift af pladserne fra ibrugtagning på forventeligt cirka 320 millioner kroner årligt ved fuldt belæg.Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk