2023-10-13

Utredning föreslår fler preventiva tvångsmedel

Utredningen tillsattes med anledning av brottsutvecklingen i Sverige med bland annat ökat antal skjutningar, sprängningar och en omfattande ekonomisk brottslighet.

Regeringen har tagit emot ett betänkande som föreslår utökade möjligheter för de brottsbekämpande myndigheterna att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra vissa allvarliga brott. Betänkandet är den andra delen av Utredningen om preventiva tvångsmedel.

– Den 1 oktober i år kunde vi ge polisen tillgång till hemliga tvångsmedel redan innan det finns en konkret brottsmisstanke. Idag har vi fått förslag som innebär att vi kan vässa dessa verktyg ytterligare genom att ge tillgång till fler tvångsmedel i preventivt syfte, så som hemlig rumsavlyssning och husrannsakan. Det här är avgörande verktyg för att kunna förhindra skjutningar, sprängningar och annan allvarlig brottslighet som begås inom kriminella nätverk, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredningen tillsattes med anledning av brottsutvecklingen i Sverige med bland annat ökat antal skjutningar, sprängningar och en omfattande ekonomisk brottslighet. Dessutom har den snabba teknikutveckling, nya kommunikationsmönster, tystnadskultur och en ökad säkerhetsmedvetenhet medfört att myndigheterna har minskad insyn i de kriminella miljöerna.

Utredningens uppdrag har omfattat flera frågeställningar som alla rör användning av tvångsmedel utanför en förundersökning i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Utredningen föreslår bland annat följande:

• Ytterligare tvångsmedel och verkställighetsåtgärder ska få användas med stöd av i preventivt syfte, det vill säga utan att det finns konkret brottsmisstanke. Det rör sig om hemlig rumsavlyssning, husrannsakan, undersökning på annat ställe och genomsökning på distans.

• Tillämpningsområdet för den s.k. inhämtningslagen, som ger de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation, ska utökas med fler typer av brott. Inhämtningslagen ska få användas för att bekämpa grova former av stöld, bedrägeri, bokföringsbrott, skattebrott, tullbrott, bidragsbrott, penningtvättbrott, svindleri och marknadsmanipulation som sker systematiskt eller i organiserad form. Uppgifter om meddelanden ska även få inhämtas i realtid enligt inhämtningslagen.

• I utlänningsärenden med säkerhetsaspekter föreslår utredningen att tvångsmedlet genomsökning på distans ska få användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025, men regeringen kommer arbeta för att förslagen ska kunna vara på plats så snabbt som möjligt. Vissa av förslagen ska tidsbegränsas för att de ska kunna utvärderas.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng