2017-10-12

Utredare: skyldigheten att lagra data ska begränsas kraftigt

Det införs krav på prövning av en utomstående myndighet (åklagare) innan de brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till lagrade uppgifter i underrättelseverksamhet.

Utredningen föreslår utredaren att skyldigheten att lagra data kraftigt ska begränsas.

Digitala spår är ofta den första och ibland enda ingången i polisens utredningsarbete. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har nu tagit emot ett betänkande om datalagring och förslag på hur det svenska regelverket ska anpassas till EU-rätten.

Utredningen har letts av Sigurd Heuman och initierades med anledning av EU-domstolens så kallade Tele2-dom som kom i december 2016. Enligt domen är det inte förenligt med EU-rätten att ha en generell datalagring som sparar alla uppgifter.

I mars 2017 slog kammarrätten fast att det, med hänsyn till EU-domen, är klarlagt att Sveriges regler om datalagring för brottsbekämpande syften strider mot EU-rätten. Enligt kammarätten kan därför inte de svenska bestämmelserna på området tillämpas.

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att

  • Lagringsskyldigheten begränsas, till exempel undantas all kommunikation inom det fasta nätet.
  • Lagringstiderna differentieras från dagens sex månader till två, sex respektive tio månader. Lokaliseringsuppgifter, till exempel var en mobiltelefon har befunnit sig vid tiden för ett samtal, ska lagras i två månader. För abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst, vilket utredningen menar inte omfattas av domen, förlängs tiden till tio månader. Med hjälp av den här typen av uppgifter kan till exempel polisen få svar på vem som har ett visst IP-nummer. Övriga uppgifter, till exempel vem som har pratat med vem i telefon, ska lagras i sex månader.
  • Uppgifterna ska endast få lagras i Sverige vilket bland annat skapar bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn.
  • Det införs krav på prövning av en utomstående myndighet (åklagare) innan de brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till lagrade uppgifter i underrättelseverksamhet.
  • Uppgifter som gör det möjligt att identifiera abonnenter ska alltid lagras i samband med internetåtkomst. Detta ska ske oavsett vilken teknik som teleoperatörerna använder.
  • Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2018 förutom när det gäller den ändring som kräver att operatörerna alltid ska kunna identifiera abonnenten vid internetåtkomst. Det förslaget föreslås i stället träda i kraft den 1 april 2019.

Leverantörer
Till toppen av sidan