2018-02-19

Stärkt skydd av informationssystem

För att stärka skyddet av informationssystem har regeringen lämnat ett förslag till lagrådet om implementeringen av NIS-direktivet. Direktivet gäller för leverantörer av digitala tjänster och för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju olika sektorer.

För att stärka informationssäkerheten och för att genomföra det så kallade NIS-direktivet i svensk rätt har regeringen beslutat lagrådsremissen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen syftar till att säkerställa kontinuiteten i den här typen av tjänster, för att till exempel hälso- och sjukvården, distribution av dricksvatten och transporttjänster alltid ska fungera. Förslagen innebär att

  • leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer och leverantörer av digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem,
  • leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna
  • de leverantörer som underlåter att följa lagens bestämmelser kan få betala vite eller sanktionsavgift.

De sju sektorer som berörs är energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng