2022-12-22

Googles sanktionsavgift: 50 miljoner

Sanktionsavgift mot Google vinner laga kraft.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål mellan Google och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det innebär att kammarrättens dom vinner laga kraft och att Google ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Den 10 mars 2020 utfärdade IMY en sanktionsavgift mot Google för att företaget brutit mot dataskyddsförordningen, GDPR, i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna. IMY:s beslut har därefter överklagats och prövats i förvaltningsrätten och kammarrätten.

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 30 november 2021 i mål 2232-21 instämt i IMY:s och förvaltningsrättens bedömning att Googles rutin att informera webbansvariga när en sökträff har tagits bort från listan över sökresultat i enlighet med ”rätten att bli bortglömd” inte är förenlig med dataskydds­förordningen. Domstolen fastställde därmed sanktionsavgiften om 50 miljoner kronor och IMY:s föreläggande i denna del.

Google och IMY överklagade båda kammarrättens avgörande. IMY uppmärksammade en rättsfråga om hur detaljerad en privatperson behöver vara i sin begäran om radering till en sökmotor. IMY överklagade därför Kammarrätten i Göteborgs dom till Högsta förvaltningsdomstolen den 21 december 2021.

Högsta förvaltningsdomstolen har den 20 december 2022 beslutat att inte meddela prövnings­tillstånd i målet. Genom Högsta förvaltningsdomstolens beslut har kammarrättens avgörande vunnit laga kraft. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng