2023-04-22

Remiss av lista med viktiga samhällsfunktioner

MSB har, tillsammans med sektorsansvariga myndigheter och civilområdesansvariga länsstyrelser, uppdaterat och reviderat listan över viktiga samhällsfunktioner. Nu är den uppdaterade listan på remiss. 

Ett mål med det civila försvaret är att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, till exempel livsmedelsproduktion, barnomsorg och läkemedelsförsörjning. Dessa upprätthålls och säkerställs av samhällsviktig verksamhet som tillhandahålls av både offentliga och privata aktörer.

2021 tog MSB, i samverkan med ett 70-tal aktörer, fram en första lista över viktiga samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets funktionalitet. I samband med att den nya beredskapsstrukturen trädde ikraft påbörjades samverkan med sektorsansvariga myndigheter och civilområdes ansvariga länsstyrelser för att utveckla och koppla samman de viktiga samhällsfunktionerna med beredskapsstrukturen. Detta har gjorts genom att identifiera i vilken sektor respektive viktig samhällsfunktion har sin huvudsakliga hemvist. Listan har samtidigt uppdaterats och kompletterats med såväl nya viktiga samhällsfunktioner som en uppdaterad beskrivning av funktionerna. 

Det är representanter från statliga myndigheter, kommuner, regioner och näringslivet som kan lämna synpunkter på remissen. Senast den 19 maj 2023 ska remissvar och synpunkter lämnas.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng