2022-07-04

PTS och Digg får ökat ansvar för samhällets krisberedskap

Med anledning av att regeringen beslutat om en ny struktur för samhällets krisberedskap och civilt försvar tillförs nu Post- och telestyrelsen (PTS) medel för sin nya roll som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn, elektroniska kommunikationer och post. Sektorsansvariga myndigheter ska inom sin beredskapssektor leda arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer såväl som vid höjd beredskap.

– Robusta och säkra elektroniska kommunikationer och post som kan levereras spelar en vital roll för förmågan att kommunicera i kris, höjd beredskap och ytterst i krig, säger energi- och digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar.

Regeringen tillför PTS ytterligare 80 miljoner kronor i syfte att genomföra materielinköp för att kunna upprätthålla och säkerställa funktionalitet i nät och tjänster inom områdena elektroniska kommunikationer och post, även vid kris och höjd beredskap.

60 statliga myndigheter ska bli så kallade beredskapsmyndigheter varav Myndigheten för digital förvaltning (Digg) är en av dem. Regeringen tillför även Digg medel för sin nya roll som beredskapsmyndighet. De utpekade beredskapsmyndigheterna ska vidta en rad åtgärder för att stärka Sveriges motståndskraft i såväl fredstida krissituationer som för höjd beredskap och krig. Det handlar bland annat om att samverka med Försvarsmakten när det gäller behovet av stöd till det militära försvaret, genomföra risk- och sårbarhetsbedömningar samt öva och utbilda personal.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng