2023-02-17

Polisen har växt mer centralt än lokalt

Lokalpolisområden med utsatta områden har varit tydligt prioriterade i tillväxtarbetet. I övrigt är tillväxten jämnt fördelad mellan storstad och landsbygd.

Polismyndigheten kommer att kunna nå målet om 10 000 fler polisanställda till slutet av 2024, men inte med bibehållen fördelning mellan antalet poliser och civilanställda. Utsatta områden har prioriterats i enlighet med regeringens direktiv, dock har den lokala nivån överlag inte tillförts resurser i den utsträckning som det var tänkt. Verksamheter på central nivå har ökat mer än lokalpolisområdena. Det visar en ny Brå-rapport om polisens resursfördelning och tillväxt.

– Enligt vår bedömning kommer polisen inte att nå målet om att 70 procent av de anställda ska vara poliser, inom den tidsram som är satt. Att öka antalet poliser med nästan 7 000 på så kort tid var inte heller realistiskt, säger Mona Backhans, projektledare, Brå.

Inledningsvis ökade antalet civilanställda mer än planerat, samtidigt som det visade sig vara svårt att fylla platserna på polisutbildningen. Därefter har tillväxtarbetet fokuserat på polistillväxten, och det har funnits en ambition att minska antalet civila. Det har fått negativa följder för verksamheten. Brå uppmanar därför Polismyndigheten att låta polistillväxten ta tid och prioritera verksamhetsnytta framför andelsmål.

Regeringens styrning har fått tydligt genomslag i tillväxtarbetet då prioriterade områden som utredning av grova brott och brott mot särskilt utsatta brottsoffer växt mer än andra delar. Antalet områdespoliser har också ökat kraftigt, även om det råder viss osäkerhet kring hur mycket de kan fokusera på det brottsförebyggande uppdraget. De verksamheter som inte lyfts fram av regeringen har haft liten eller ingen tillväxt. Här kan nämnas utredning av mängdbrott, polisens kontaktcenter och serviceverksamheten. En stor del av detta arbete bedrivs på lokal nivå.

– Ett tydligt mål med satsningen var att stärka den lokala förankringen, men utfallet kan snarare beskrivas som ytterligare centralisering – både vad gäller personaltillväxt och beslutsfattande, säger Lars Lewenhagen, medförfattare till rapporten.

Lokalpolisområden med utsatta områden har varit tydligt prioriterade i tillväxtarbetet. I övrigt är tillväxten jämnt fördelad mellan storstad och landsbygd.

Polisregion Stockholm utmärker sig negativt med en mycket låg tillväxt. Sedan 2015 har antalet poliser ökat i alla polisregioner, men minskat i Stockholm. Det beror framförallt på att poliser i Stockholm i högre utsträckning söker sig till andra polisregioner eller en nationell avdelning.

– Polisregion Stockholm är såpass underbemannade att det riskerar att få allvarliga konsekvenser för polisens brottsbekämpande förmåga totalt sett. Här behöver Polismyndigheten ta till kraftfulla åtgärder, för det är inte hållbart i längden att andra polisregioner ska bistå med personal för att hantera situationen i Stockholm, säger Mona Backhans.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng