2024-06-21

Polisen: Åtgärder för att bättre möta personer med psykisk ohälsa

Polismyndigheten har delredovisat vilka åtgärder som pågår och är planerade för att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa i ärenden om brott i nära relation.

En stor andel av de personer som begår dödligt våld i nära relation har en bakomliggande psykisk ohälsa. För drygt två år sedan, gav därför regeringen i uppdrag till Polismyndigheten att förstärka de interna utbildningsinsatserna inom området. Arbetsmetoderna för att bemöta psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation ska utvecklas och särskild vikt ska ligga på bemötande av de brottsutsatta. Polismyndigheten har också fått i uppdrag att utveckla formerna för samverkan och riskbedömningar med relevanta aktörer, som till exempel hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.

De kompetenshöjande insatser och åtgärder som nu identifierats av Polismyndigheten har tagits fram genom en behovsanalys, som grundar sig i dialoger med medarbetare och externa samverkansparter.

– Polisens uppdrag, inom området psykisk ohälsa kopplat till våld i nära relation, är att förebygga våldet och verka för att fler brott klaras upp. Större medvetenhet och kompetens om psykisk ohälsa skapar bättre förutsättningar för ett professionellt bemötande säger Erika Gyllenswärd, projektledare.

Befintliga utbildningar har utvärderats utifrån de aktuella verksamhetsbehov som kommit fram i dialogerna och nytt utbildningsmaterial har sedan utvecklats med särskilt fokus på kunskap som behövs för bemötande av våldsutsatta och våldsutövare. Särskilt fokus är även riktat mot barnperspektivet. Det nya materialet finns nu integrerat i polisens nationella program för brottsutredare.

Inom ramen för regeringsuppdraget ingår även att utveckla arbetsmetoderna för att bemöta psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation. Metodstöd inom området särskilt utsatta brottsoffer har uppdaterats med bland annat särskilt stöd för hantering av våldtäkter mot vuxna, bemötande av barn och initiala skyddsbedömningar.

Polismyndigheten har också i uppdrag inom ramen för regeringsuppdraget att utveckla samverkansformer och riskbedömningar med relevanta aktörer som hälso- och sjukvård och socialtjänst.

I behovsanalysen har sekretesslagstiftningen identifierats som en utmaning för att kunna utveckla detta arbete. Kunskapsstödjande material om sekretess och samverkan har därför tagits fram för att lättare kunna dela information.

Polismyndigheten fick uppdraget från regeringen i juli 2022. Uppdraget ska vara slutredovisat till regeringen senast den 15 september 2025.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng