2018-04-06

Överenskommelse har påverkat utvecklingen av krisberedskap

Andelen kommuner som har rutiner och planer för att upprätthålla de mest prioriterade samhällsviktiga verksamheter som kommunen bedriver eller ansvarar för.

Kommunerna har, utifrån de resurser de har, haft en positiv utveckling av sin krisberedskap. Det finns en vilja att arbeta med frågorna, men ibland saknas resurser, ibland kompetens och ibland stöd. Det konstaterar MSB i sin utvärdering av överenskommelsen om kommunernas krisberedskap.

Mål och medel har varit en framgångsfaktor

– Överenskommelsen har haft stor betydelse på utvecklingen av krisberedskapsarbetet i kommunerna, den har varit styrande och gjort att kommunerna arbetat med frågorna. De utpekade målen i kombination med ersättning har haft avgörande betydelse. Bara ersättning, utan mål, hade troligen inte haft samma utvecklande effekt, konstaterar Mona Pütsep, utvärderare vid MSB.

Syftet med utvärderingen var att utvärdera måluppfyllelsen och hur överenskommelsen bidragit till den. Syftet var också att skapa ett lärande för att bidra till kunskap inför planering och genomförande av liknande överenskommelser och för MSB:s arbete med uppföljning av kommunernas krisberedskapsarbete.

Råd till en ny överenskommelse
Utvärderingen lyfter att det behövs en kunskapsuppbyggnad i många kommuner om deras uppgifter och ansvar vid höjd beredskap och civilt försvar. Stödet som kommer från länsstyrelserna och MSB behöver därför utvecklas. Vid en ny överenskommelse behöver stöd och handledning vara tillgängligt från början.

– Det viktiga vid en ny överenskommelse är att målen sätts på resultaten. Om det i en överenskommelse står att något "måste göras" bör det finnas kunskap om att det leder till de resultat som ska uppnås. Vissa områden behöver förtydligas för att till exempel förklara vad olika dokument har för syfte vilken koppling som finns mellan dem och åtgärderna. Kommunerna behöver få klarhet i vad som gäller, avslutar Mona Pütsep.

Utvärderingen bidrar till nya överenskommelser
I den nuvarande överenskommelsen ingår att göra en översyn inför nästa mandatperiod och utvärderingen tas nu om hand i det fortsatta arbetet.

– Vi har redan börjat använda oss av slutsatserna från utvärderingen i den översyn vi gör av överenskommelsen. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer vi se över målen, säger Charlott Thyrén på MSB:s enhet för samverkan och planering, som tagit emot utvärderingen.

MSB:s ambition är att teckna två nya överenskommelser med SKL under våren. Den ena är för kommunernas arbete med civilt försvar och den andra för landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar.

– Utvärderingens slutsatser omhändertas nu och i de nya överenskommelserna ska det tydligt framgå vilket stöd som kommer att finnas från MSB och andra myndigheter, fortsätter Charlott Thyrén.

MSB planerar ett forum för beredskapsutvecklingen i kommuner och landsting för att där förvalta överenskommelserna och fånga upp de behov av stöd som finns.

– Utvärderingen hjälper oss i det fortsatta arbetet och bekräftar att vi är på rätt väg med de kommande överenskommelserna, avslutar Charlott Thyrén.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan