2019-03-06

Ny nationell handlingsplan för informations- och cybersäkerhet

Foto: Calaimage

En gemensam handlingsplan för att höja samhällets informations- och cybersäkerhet presenterades den 5 mars av Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI). Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och ska bidra till att uppfylla målsättningarna i regeringens nationella strategi på området.

– Handlingsplanen är ett bra exempel på effektiv myndighetssamverkan på cybersäkerhetsområdet. Det är en handlingsplan för hela samhället och skapar långsiktiga förutsättningar för att höja nivån på informations- och cybersäkerheten i alla sektorer. Dagens lansering är ett avstamp för en bred samverkan kring den framtida utvecklingen av området, säger Dan Eliasson, generaldirektör för MSB.

Handlingsplanen omfattar perioden 2019-2022 och utgörs av 77 åtgärder. Samtliga åtgärder faller inom någon av de sex strategiska prioriteringar som finns i regeringens nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. En stor andel av åtgärderna innefattar samverkan eller samordning mellan två eller flera av myndigheterna. Arbetet med handlingsplanen påbörjades under hösten 2018 och har även innefattat diskussioner och samverkan med olika aktörer i samhället.

Handlingsplanen bidrar till att ge regeringen ett bättre underlag för att kunna analysera om planerade åtgärder på området är tillräckliga eller om ytterligare åtgärder behövs. Handlingsplanen kommer att uppdateras årligen och redovisas till regeringen i mars varje år. Majoriteten av åtgärderna i årets redovisning är planerade att påbörjas eller genomföras 2019. I kommande redovisningar avser myndigheterna i SAMFI att analysera vilka ytterligare åtgärder som krävs för att uppfylla målsättningarna i strategin utifrån behoven i samhället.

Samverkansgruppen för informationssäkerhet (SAMFI) utgörs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Källa: MSBLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng