2023-05-12

Ny lag ska stoppa skadliga utländska företagsköp

Det finns risker med att utländska aktörer investerar i skydds­värd verksamhet. Regeringen har därför fattat beslut om en pro­position med förslag på en ny lag som inne­bär att investe­ringar som utgör säkerhets­risker kan granskas av en särskild myndighet och, om det är nöd­vändigt, förbjudas.

– Regeringen föreslår nu ett helt nytt regel­verk som gör det möjligt att hindra investe­ringar som kan inverka skadligt på svenska säker­hets­intressen. I majori­teten av EU:s medlems­länder finns redan nationella gransk­nings­system på plats. Det är viktigt att vi får detta på plats även i Sverige, säger statsminister Ulf Kristersson.

Regeringen betonar att utländska direkt­investeringar är en viktig del av det svenska närings­livets utveckling. Samtidigt är strate­giska förvärv ett av de sätt som främmande makt använder sig av för att uppnå fördelar mot andra stater.

– Majoriteten av de utländska investe­ringar som görs i svenska företag är värdefulla och oproble­matiska, men vissa av dem är förenade med stora säkerhets­risker. Sådana investe­ringar måste kunna granskas och, om nödvändigt, stoppas, säger justitie­minister Gunnar Strömmer. 

Det finns med dagens regelverk inte till­räckliga förutsätt­ningar att hindra utländska investe­ringar i svenska företag vars verk­samhet, information eller teknik har betydelse för Sveriges säkerhet eller för allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

– Den säker­hets­politiska utveck­lingen har visat på riskerna med att främ­mande makt kontrol­lerar kritisk infra­struktur och får inflytande inom försvars- och säkerhets­industrin, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng