2022-06-23

Lagen om hemlig dataavläsning utvärderas

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera lagen om hemlig dataavläsning för att ta ställning till om den ska permanentas. Lagen är i dag tidsbegränsad till utgången av mars 2025.

Genom lagen, som trädde i kraft den 1 april 2020, infördes hemlig dataavläsning som ett nytt hemligt tvångsmedel vilket de brottsbekämpande myndigheterna har kunnat använda vid misstankar om allvarlig brottslighet. Då lagen är tidsbegränsad till utgången av mars 2025 vill regeringen nu utvärdera om den bör permanentas och om den i så fall behöver ändras på något sätt.

– De brottsbekämpande myndigheternas erfarenheter av hemlig dataavläsning har hittills varit mycket goda, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredaren ska:

  • analysera nyttan och behovet av hemlig dataavläsning
  • ta ställning till om lagstiftningen bör permanentas och föreslå de åtgärder som behövs för ett permanentande
  • analysera om lagstiftningen har fått en ändamålsenlig och proportionerlig utformning eller om det behövs förändringar i regelverket
  • lämna förslag på de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng