2023-01-21

Lagändring för att ta krafttag mot terrorismmaterial på nätet

Regeringen har beslutat om en lag­råds­remiss som syftar till att ge Polis­myndig­heten effekti­vare verktyg för att för­hindra att terrorism­innehåll sprids på internet. Lag­förslaget kom­plet­terar en EU-förord­ning på området.

– De förslag som regeringen nu går fram med vässar Polis­myndig­hetens möjlig­heter att bekämpa terrorism. Det är viktigt att myndig­heten har de verktyg som krävs för att på ett effektivt sätt mot­verka de krafter i sam­hället som vill injaga rädsla och är lik­giltiga inför om oskyl­diga drabbas, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Terrorism inne­fattar brottslighet av mycket allvarlig och system­hotande natur och är ett av de all­varligaste hoten mot demo­kratin, det fria utövandet av mänsk­liga rättig­heter och den ekono­miska och sociala utveck­lingen. Det tar sig uttryck även på internet.

För att hindra sprid­ning av terrorism­innehåll online började EU:s förord­ning på området att tillämpas i juni 2022. Förord­ningen inne­håller flera nya rätts­liga verktyg för att de behöriga myndig­heterna i EU – i Sverige Polis­myndig­heten – ska kunna mot­verka sprid­ning av terrorism­­inne­håll till allmän­heten på internet.

I lagråds­remissen föreslås en lag med bestäm­melser som kom­pletterar EU-förord­ningen. Den nya lagen ger Polis­myndig­heten möjlig­heter att besluta om vites­före­­läggan­den och sanktions­­avgifter mot värd­tjänst­leveran­törer på nätet som inte upp­fyller sina skyldig­heter enligt förord­ningen. Det kan till exempel handla om att man inte tar bort terrorism­innehåll – i de fallen kan Polis­myndig­heten besluta om sanktions­avgifter, som lägst 5 000 kronor och som högst fem miljoner kronor. Det finns även undan­tag i de all­varligaste fallen – då kan sanktions­avgift beslutas som mot­svarar fyra procent av leveran­törens totala omsätt­ning.

Lagförslagen inne­håller där­utöver bland annat även en bestäm­melse som gör det lättare för Polis­myndig­heten och Säker­hets­polisen att utbyta informa­tion med varandra. Detta för att Polis­myndig­heten ska få tillgång till det under­lag som kan behövas för att bedöma tänkbart terrorism­innehåll.
Lagen, som inte berör material som skyddas av tryck­frihets­förord­ningen eller yttrande­frihets­grundlagen, föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng