2019-09-11

Informationsutbyte i offentlig sektor ska blir säkrare

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman har tagit emot en rapport från de sju myndigheter som tillsammans haft i uppdrag att lämna förslag på hur informationsutbytet i offentlig sektor kan göras säkrare och mer effektivt. Myndigheterna föreslår bland annat att ett antal digitala byggblock ska utvecklas till stöd för ett mer enhetligt informationsutbyte och lyfter samtidigt behovet av tydliga styrformer för det fortsatta arbetet inom området.

– För att den offentliga sektorn ska kunna erbjuda nya och bättre tjänster måste informationsutbytet mellan myndigheter, och mellan myndigheter och medborgare, blir effektivare och säkrare, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Bolagsverket, Domstolsverket, Försäkringskassan, E-hälsomyndigheten, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning och Skatteverket fick den 18 maj 2018 tillsammans i uppdrag att lämna förslag som ska öka säkerheten och effektiviteten av elektroniska informationsutbyten i den offentliga sektorn, bland annat genom en ökad standardisering av förvaltningsgemensamma lösningar. Regeringsuppdraget slutrapporterades den 15 augusti 2019.

I rapporten har myndigheterna genomfört en omfattande behovs- och omvärldsanalys som pekar på stora möjligheter och nyttor med en understödjande förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Bland åtgärdsförslagen i rapporten finns fortsatta regeringsuppdrag som syftar till att börja etablera digitala byggblock, exempelvis i form av standarder, specifikationer, ramverk och digitala tjänster, som ska understödja den offentliga sektorns informationsutbyte.

Åtgärder föreslås även för att skapa styrformer och strukturer för fortsatt utveckling och förvaltning samt för att ge individen en ökad kontroll över sina egna data.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan