2024-06-18

IMY: Polisens hantering av uppgifter om barn godkänd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är nu klar med sin tillsyn av hur polisen hanterar personuppgifter om barn under 15 år i ett av sina större it-system. Överlag ser det bra ut men IMY vill se vissa förändringar i det fortsatta arbetet.

IMY har granskat polisens hantering av uppgifter om barn i sin underrättelseverksamhet. Granskningen har avgränsats till hur polismyndigheten behandlar uppgifter om barn under 15 år, det vill säga barn som inte är straffmyndiga, i ett it-system som används i polisens underrättelseverksamhet i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet.

– Det är en sedan länge planerad granskning som är en del av vårt uppdrag att granska hur polisen hanterar personuppgifter i sin verksamhet, säger Emma Andersson som lett granskningen.

IMY har genomfört tre inspektioner hos polisen och har därefter även ställt kompletterande frågor.

IMY kan konstatera att polisens hantering av uppgifter som rör barn som är angivna som misstänkta för brottslig verksamhet i it-systemet generellt sett håller en hög kvalitet.

– Vi har inte haft anledning att ifrågasätta nödvändigheten för polisen att hantera de misstänkta barnens personuppgifter. Däremot har vi i ett par enstaka fall noterat att barn felaktigt angetts som misstänkta, vilket inte är bra.

I ytterligare några fall har IMY noterat att polisen hanterat uppgifter om ej misstänkta barn i it-systemet utan att det har varit nödvändigt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, vilket strider mot kraven i polisens särskilda brottsdatalag.

Polisen har vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna som upptäckts. Polismyndigheten har även redogjort för vissa tekniska och organisatoriska åtgärder som myndigheten har genomfört eller planerar att genomföra med anledning av IMY:s granskning.

IMY anser att polisen inte har tillräckligt tydliga instruktioner till användarna för hur de ska registrera och hantera uppgifter om barn och förelägger därför polisen att skriftligt redogöra för IMY vilka åtgärder som myndigheten vidtagit eller tänker vidta för att rätta till den bristen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng