2023-04-06

Hemliga tvångsmedel ska få användas oftare

Tillstånd till hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning ska få knytas till en skäligen misstänkt person i stället för en viss plats.

Regeringen föreslår att de brotts­bekämpande myndig­heterna ska få utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel för att förhindra, utreda och lagföra allvarliga brott. 

Ett av förslagen innebär att det ska bli möjligt att använda till exempel hemlig avlyss­ning mot gäng­kriminella för att förhindra dödliga skjut­ningar och spräng­ningar och annan allvarlig brotts­lighet kopplad till krimi­nella nätverk.

– Nu ser vi till att de brotts­bekämpande myndig­heterna får effekti­vare verktyg för att komma åt den hänsyns­lösa brotts­ligheten som begås inom kriminella nätverk. Det är avgörande att polis och åklagare snabbt får tillgång till de här verktygen. Därför ser vi nu till att det här ska vara på plats redan i höst, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

I lagråds­remissen föreslår regeringen bland annat följande:

  • Under en förunder­sökning ska hemliga tvångs­medel få användas för att utreda flera brott vars samlade straffvärde över­stiger en viss nivå.
  • Brotts­katalogerna ska utvidgas så att hemliga tvångs­medel kan användas för att utreda fler typer av brott.
  • Tillstånd till hemlig rums­avlyss­ning och hemlig kamera­över­vakning ska få knytas till en skäligen misstänkt person i stället för en viss plats.
  • Överskotts­information som har kommit fram vid hemliga tvångs­medel ska få användas för andra ändamål.
  • Rättssäkerheten för den enskilde ska stärkas, bland annat genom för­bättrade möjlig­heter till insyn och tillsyn.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng