2018-09-06

Forskning från FOI skastoppa terrorbomber

FOI bidrar i hög grad till EU:s arbete för att försvåra tillverkning av terrorbomber.

Terrorbomber kan tillverkas av blandningar av vardagskemikalier, var för sig ofarliga och tillgängliga i vanlig handel. Inom EU:s ramprogram har FOI under en lång tid bedrivit framgångsrik forskning för att stoppa eller oskadliggöra dessa blandningar – exempelvis inom forskningsprogrammen EXPEDIA och Prevail, båda koordinerade av FOI.

I det arbetet ingick till exempel att

  • Utvärdera detektionsmetoder för att spåra och binda bombtillverkare på ett rättssäkert sätt

  • Hitta former för att blanda in nya ämnen i lättillgängliga kemikalier för att förhindra de kan användas i bombtillverkning

  • Utvärdera bombrecept för att se dess potential och att utveckla en ”guide for first responders”, för att hjälpa europeisk polis- och räddningstjänstpersonal att identifiera illegala bombfabriker

Med den bakgrunden var det naturligt att EU-kommissionen bad FOI och övriga partners i EXPEDIA om idéer inför arbetet med ett nytt lagförslag kring hur handeln med ämnen som kan användas för bombtillverkning bör regleras. Fyra förslag lämnades, var av tre återfanns i kommissionens lagförslag. De slog fast att koncentrationerna:

  • Kväve i produkter tillgängliga för allmänheten, i första hand konstgödsel, inte får överstiga 16 viktprocent i förhållande till ammoniumnitrat
  • Nitrometan i produkter tillgängliga för allmänheten, i första hand i bränsleblandningar för modellfordon (båt, flyg, bilar), ska sänkas från 30 till 16 viktprocen
  • Svavelsyra inte får överstiga 15 viktprocent i produkter tillgängliga för allmänheten.

– Vi gjorde detonationstester för att hitta de koncentrationer där det blir svårare eller omöjligt att få kväve eller nitrometan att explodera. När det gäller svavelsyra, som i sig inte är explosivt men som är en viktig ingrediens i tillverkningen av vissa typer av explosivämnen, var vår rekommendation att gränsen skulle ligga så lågt som möjligt. Kommissionen ansåg att 15 procent är tillräckligt lågt, säger Patrik Krumlinde, forskare vid FOI.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng