2018-11-26

Brå beviljar stöd för att utvärdera mobila ordningsvakter

Karin Svanberg är enhetschef på Brå.

Trygghet i lokaltrafiken, mobila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade insatser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att förebygga brott är några exempel på vad årets ansökningar som beviljats Brås ekonomiska stöd handlar om.

– Vi ser att trygghet i det offentliga rummet är ett högaktuellt ämne just nu och det märks också tydligt i årets ansökningar, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Under 2018 har sammanlagt 12 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd om totalt ungefär 2,8 miljoner kronor. Det ekonomiska stödet riktar sig till organisationer som bedriver brottsförbyggande arbete baserat på en tydlig problembild och vill utvärdera vad arbetet har för effekter och leder till för resultat.

I Brås rapport "Det brottsförebyggande arbetet i Sverige" beskrivs att det brottsförebyggande arbetet generellt är lågt prioriterat och att det finns ett stort behov av ytterligare kunskap bland brottsförebyggande aktörer. Brås årliga ekonomiska stöd till utvärderingar är ett verktyg för att stimulera och bidra till kunskapsutveckling.

– Att utvärdera genomförda åtgärder är en grundläggande och viktig del i att veta om insatta åtgärder gör skillnad. Detta för att både kunna utveckla arbetet och sprida lärdomar vidare till andra lokala och regionala aktörer, menar Karin Svanberg.

Brå kan bevilja ett ekonomiskt stöd på upp till 250 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar som pågår som längst under en tvåårsperiod. Ansökningar som framförallt prioriteras är de som bedöms avse utvärderingar som är av intresse för hela landet, bedöms generera resultat som går att sprida vidare och görs på uppdrag eller i samarbete med ett lokalt brottsförebyggande råd eller annan samverkansorganisation.

De organisationer som får ekonomiskt stöd ska redovisa hur de använt medlen, såväl i en första delrapport som i en slutrapport. Slutrapporter av utvärderingarna publiceras på Brås webbplats.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan