2022-03-05

Ändringar i terrorismlagstiftningen

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en samlad terroristbrottslag. Syftet är en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig lagstiftning som ska ersätta de nuvarande lagarna på området, menar regeringen.

Regeringen föreslår att terroristbrottet förändras så att alla uppsåtliga brott och försök till brott ska kunna vara terroristbrott, förutsatt att de allvarligt kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation och begås med terrorismsyfte. Dessutom ändras ett av terrorismsyftena till att injaga allvarlig fruktan ”hos en befolkning eller en del av en befolkning”, i stället för ”en befolkning eller en befolkningsgrupp”, enligt dagens regelverk. Det innebär att grupper som asylsökande, hbtqi-personer eller personer av ett visst kön med säkerhet att omfattas.

– En tydligare och mer överblickbar lagstiftning ger bättre förutsättningar för polis och åklagare att bekämpa terroristbrottslighet samtidigt som rättssäkerheten ökar, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

I övrigt förenklas och kompletteras straffbestämmelserna. Bland annat utvidgas bestämmelsen om offentlig uppmaning så att den omfattar uppmaning till alla andra brott i lagen. Dessutom utvidgas bestämmelsen om utbildning för terrorism, bland annat genom att uppräkningen av de hjälpmedel som utbildningen ska avse görs mer generell.

Straffen skärps för de flesta av brotten i den föreslagna lagen. Samtidigt utvidgas den straffskärpningsgrund som gäller andra brott med terrorismsyfte. Den ska omfatta alla brott i annan lag som begås med uppsåt att främja något av brotten i terroristbrottslagen.

Regeringen föreslår också att domsrätten utvidgas så att svensk domstol ska kunna döma över samtliga brott enligt den föreslagna lagen, oberoende av var gärningen begåtts och av vem. Slutligen ska alla former av terroristbrott som inte är mindre grova undantas från preskription.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng