2022-06-01

Nordic Level: Hög förvärvsdriven tillväxt och svagt resultat

Vår justerade Ebitda landar på minus 3,8 miljoner kronor (0,2) och det svaga resultatet ligger i linje med vår plan för Q1, kommenterar Thomas Lundin.

Nordic Level Group AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, har lämnat sin första delårsrapport för 2022. Den visar på en nettoomsättning om 71,2 miljoner kronor för perioden januari - mars 2022, en förvärvsdriven tillväxt på 151,2 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 21,1 procent.

Under samma tremånadersperiod 2021 D bestod koncernen enbart av Technology -verksamheten. Bolaget hette då Confidence och med förvärvet av Nordic Level Group (vars namn koncernen tog senare under året) i april 2021 Sedan dess har resan fortsatt med Thomas Lundin som koncernchef och vd och flera företagsförvärv som förklarar tillväxttalet.

– Men vi ser även en stark organiskt tillväxt med fin orderingång, säger

Resultatet

Det justerade resultatet (Ebitda) för perioden uppgick till -3,8 (1,1) miljoner kronor och justerat rörelseresultat (Ebit) uppgick till -6,2 (0,2) miljoner kronor. Rapporterat rörelseresultat (Ebitda) för perioden uppgick till -6,0 (1,1) miljoner kronor och rapporterat rörelseresultat (Ebit) uppgick till -8,3 (0,2) miljoner kronor. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden upplupna engångskostnader på 2,1 miljoner kronor hänförliga till kostnader relaterade till koncernens varumärkesbyte.

Tagit höjd för svagt resultat

Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,2 (-0,2) miljoner kronor.

– Q1 har varit ett kvartal där verksamheten successivt hämtat sig efter pandemin och vi har haft ett antal poster som tyngt resultatet t.ex. varumärkeskostnader och nedlagda kostnader för förvärvsarbete. Vår justerade Ebitda landar på minus 3,8 miljoner kronor (0,2) och det svaga resultatet ligger i linje med vår plan för Q1, kommenterar Thomas Lundin.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -7,3 (-0,6) miljoner kronor och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -14,4 (-2,8) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,8 (0,1) miljoner kronor. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 49,5 (9,6) miljoner kronor. Periodens kassaflöde blev 32,3 (6,9) miljoner kronor.

Stark orderingång

Periodens orderingång blev 64,8 (70,0) MSEK. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 205,4 (138,7) miljoner kronor.

Koncernen tecknade under perioden en avsiktsförklaring att förvärva 100 procent av aktierna i Corepart AB. Ett aktieöverlåtelseavtal tecknades, efter rapportperiodens utgång, i början av april 2022 och tillträde ägde rum den 12 maj 2022. Bolaget kommer att ingå i Koncernens nyetablerade division Ventures.

I januari tillfördes koncernen 6,8 miljoner kronor i kapitaltillskott genom de teckningsoptioner av serierna TO3 och TO4 som under december 2021 inlösts för teckning av nya aktier.

Efter rapportperiodens utgång, i början av april 2022, fullföljdes det förvärv av Svensk Evenemangssäkerhet AB som meddelats under Q4 2021. Bolaget ingår i koncernens division Operations och konsolideras från och med den 1 april 2022.

Fotnot:Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng