09-12-2020

Kriminalitet 2019

Publikationen Kriminalitet 2019 fra Danmarks Statistik rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken for 2018 - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser.

Kriminalitet er en årlig udgivelse med kriminalstatistik, der i skiftende udformninger er udkommet siden 1832. Kriminalstatistikken omfatter overtrædelser af straffelov, færdselslov og andre særlove.

I forbindelse med omlægningen af Kriminalitet 2018 er en del af tabellerne i de forrige publikationer enten udgået eller fået nyt tabelnummer. I nedenstående link kan der findes en oversættelse mellem de tidligere tabeller og de nye. Herunder også hvor tallene kan genfindes på www.statistikbanken.dk. Se link: Nye tabeller vs. gamle tabeller

Flere mindreårige begår kriminalitet
Antallet af anmeldte forbrydelser er generelt faldende. Men antallet af registrerede lovovertrædelser begået af 10-14 årige er steget de seneste år – også målt i forhold til antallet af børn i aldersgruppen. Og på de seneste 10 år er antallet af overtrædelser af våbenloven mere end fordoblet.

Efter en faldende tendens i en længere årrække, er antallet af registrerede lovovertrædelser begået af 10-14 årige blevet erstattet med en stigning siden 2017. Konklusionen stammer fra Danmarks Statistik udgivelsen Kriminalitet 2019 (www.dst.dk/pubomtale/29815), som udkommer i dag. Det er typisk butikstyveri, der begås af de mindreårige og langt de fleste af lovovertrædelser begås af 14-årige.

”Der har de sidste par år været en stigende tendens i antallet af mindreårige, der begår kriminalitet og i 2019 blev der registreret 11,2 lovovertrædelser pr. 1.000 børn i alderen 10-14 år,” siger fuldmægtig Isabell Bang Christensen, der er medforfatter på udgivelsen.

”Dog er antallet noget mindre end for 10 år siden, hvor der blev registreret 15,9 lovovertrædelser pr. 1.000 børn i alderen 10-14 år,” tilføjer hun.

Stigningen i anmeldelser vedrørende våbenloven fortsætter
Antallet af anmeldelser for overtrædelse af våbenloven er steget fra 7.430 i 2009 til 19.053 i 2019. Stigningen skete særligt fra 2017 til 2018, hvor antallet steg med 82,5 pct. Fra 2018 til 2019 er antallet steget 24 pct. Våbenloven er en såkaldt særlov. Særlove inkluderer blandt andet også ordensbekendtgørelsen, udlændingeloven og lov om euforiserende stoffer. Fra 2009 til 2019 er der sket en fordobling i antallet af anmeldelser, der omhandler særlove.

”Fra 2017 til 2018 så vi en stor stigning i antallet af anmeldelser for overtrædelse af våbenloven. Fra 2018 til 2019 stiger antallet yderligere 24 pct.” fortæller Isabell Bang Christensen og fortsætter:

”Det er ikke kun i kommunerne med de store byer, at der har været en stigning. Stigningen findes i samtlige kommuner”.

Blandt de øvrige resultater i Kriminalitet 2019 er følgende:
•Der blev anmeldt 2,4 pct. færre straffelovsovertrædelser i 2019 end i 2018.

•Antallet af fældende afgørelser for overtrædelse af straffeloven er stort set uændret i 2019 i forhold til 2018. Dog er antallet af fældende afgørelser for blufærdighedskrænkelser steget med 84 pct.

•De yngre aldersklasser dømmes oftest for overtrædelse af straffeloven. Mere specifikt er det de 15-24-årige, der dømmes mest, og de ældste over 50 år, der dømmes mindst. Dog er antallet af domme blandt de 15-19-årige faldet med 43 pct. siden 2009.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk