28-12-2020

De største virksomheder skal redegøre for deres dataetik

Et nyt lovkrav betyder, at de største virksomheder fremover skal redegøre for deres politik for dataetik. Erhvervsstyrelsen offentliggør nu en vejledning, der skal hjælpe virksomheder med at efterleve den nye regel.

Vejledningen skal hjælpe virksomheder med at efterleve lovkravet om at redegøre for deres politik for dataetik eller for fravalget af en sådan politik. En politik for dataetik forstås bredt som virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger eller andet, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med dataetik.

Det nye krav (som findes i årsregnskabslovens § 99 d) gælder for store virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D – dvs. de virksomheder, som også er forpligtet til at redegøre for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a. Lovkravet gælder med virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere.

Der stilles ikke krav om, at de omfattede virksomheder skal have en politik for dataetik, men hvis virksomheden ikke har en politik for dataetik, skal den efter ”følg-eller-forklar”-princippet forklare, hvorfor virksomheden ikke har en politik.

Dataetik vedrører de etiske overvejelser, som den enkelte virksomhed bør gøre sig i forbindelse med ansvarlig brug af data og nye teknologier. Dataetik er for mange virksomheder et relativt nyt og abstrakt begreb, som det kan være svært at konkretisere. Vejledningen indeholder derfor en række eksempler på emner, virksomheden kan beskrive i sin redegørelse for dataetik, fx:

  • Hvilke typer data virksomhedens anvender, og hvordan disse data tilvejebringes
  • Hvorvidt virksomheden anvender data fra eksterne parter såsom sociale medier, og hvilke dataetiske overvejelser det har givet anledning til
  • Hvilke dataetiske overvejelser virksomheden har gjort sig ifm. anvendelse af nye teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring
  • Hvordan virksomheden træner og evaluerer medarbejdere i anvendelsen af data og dataetiske dilemmaer.

Vejledningen indeholder derudover uddybende information om, hvem der er omfattet af kravet, hvad der skal redegøres om, hvor redegørelsen skal offentliggøres og hvem der er målgruppen for redegørelsen.

Se vejledningen om lovpligtig redegørelse for dataetik her.


Leverandører
Ændre marked
Tilbage til toppen
Luk