2021-11-03

Utreder utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

Regeringen ger en utredare i uppdrag att bland annat se över hur exempelvis hemlig avlyss­ning ska kunna användas i större utsträck­ning för att förhindra allvarliga brott som begås inom ramen för krimi­nella nätverk.

Preventiva tvångs­medel får användas utan att polis eller åklagare har inlett en förunder­sökning och har till syfte att förhindra allvarlig brotts­lighet. En utredare får nu i uppdrag att se över hur exempelvis hemlig avlyss­ning ska kunna användas i större utsträck­ning för att förhindra allvarliga brott som begås inom ramen för krimi­nella nätverk. Dessutom att undersöka nya möjligheter till husrann­sakan i preventivt syfte och att ta ställning till om skyddet för privat- och familje­livet respektive den personliga integriteten bör stärkas.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 februari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng