2021-12-29

Utreder hur kriminella bolag ska motverkas

På senare tid har förekomsten av brott inom och mot företag i allt högre grad blivit ett allvarligt problem.

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att motverka att aktie­bolag och andra före­tag används för att begå brott och oegentlig­heter.

På senare tid har före­komsten av brott inom och mot företag i allt högre grad blivit ett all­varligt problem. Det medför att många seriösa före­­tagare tvingas verka på en marknad där konkur­rensen sned­­vrids. Dessutom går sam­hället miste om skatte­intäkter.

– Brottslighet med kopp­ling till företag medför nega­tiva effekter både för närings­livet och för övriga sam­hället. Det kan handla om att krimi­nella grupper använder sig av falska identi­teter eller bulvaner för att tvätta pengar genom bolag, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I uppdraget ingår bland annat att redovisa de för- och nack­delar som finns med nuvarande undantag från revisions­plikten för små aktie­bolag respek­tive en åter­införd revisions­plikt för sådana bolag, samt föreslå de författ­nings­ändringar som skulle krävas vid ett eventuellt åter­införande, och att utreda om Bolags­verkets kontrol­lerande roll kan stärkas i ett brotts­före­byggande syfte. Dessutom ska utredningen överväga hur en skyldighet att ge in digitala års­redo­visningar bör utformas och om tids­fristen för att ge in års­redovis­ningar bör kortas, och bedöma om bolags­kap­ningar bör krimi­naliseras.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng