2022-03-27

Uppdrag till Brå att utveckla stödet till utsatta områden

Brå får i uppdrag att utveckla det brottförebyggande arbetet i kommuner med utsatta områden, exempelvis insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk.

Regeringen avser att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar att arbeta brottsförebyggande i utsatta områden med planerat ikraftträdande den 1 juli 2023. Regeringen ser dock ytterligare behov av ett fördjupat stöd till kommuner med utsatta områden redan nu.

Brå får därför i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer stödja kommuner med utsatta områden så att de brottsförebyggande insatserna kan fortsätta utvecklas. Stödet omfattar till exempel tillgång till relevant expertkunskap och löpande rådgivning. Det ska vara behovsanpassat och praktiknära och utgå från kommunens egna förutsättningar och problembild. Stödet kan avse insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk, grovt våld mellan kriminella och ordningsstörningar i det offentliga rummet.

Stödet ska riktas till ett urval av kommuner som har utsatta områden. I bedömningen av vilka kommuner som ska få stöd, ska områden som Polismyndigheten har identifierat som särskilt utsatta och riskområden prioriteras. Stödet ska också prioriteras till de kommuner där det bedöms få störst effekt.

Senast den 10 juni 2024 ska uppdraget redovisas till Regeringskansliet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng