2023-10-23

Svenska kraftnät ska analysera civilplikt inom elförsörjningen

Svenska kraftnät ska analysera behovet av civilplikt inom elförsörjningen samt vilka åtgärder som behövs för att kunna skriva in personer som redan har relevant kompetens som civilpliktiga inom elförsörjningen. Foto: Svenska kraftnät

Regeringen har fattat beslut om att ge Svenska kraftnät i uppdrag att analysera hur civilplikt kan användas inom elförsörjningen. Syftet är att stärka Sveriges reparationsförmåga och därigenom trygga totalförsvarets behov av elförsörjning vid höjd beredskap.

– Ett lands energiförsörjning kan vara en strategisk måltavla i ett krig. Förmågan att reparera anläggningar är då helt avgörande för att kunna upprätthålla den energiförsörjning som samhället behöver – något vi ser exempel på i Ukraina. Uppdraget till Svenska kraftnät innebär ytterligare ett led i regeringens arbete med att stärka försörjningstryggheten inom energisektorn, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Civilplikt är ett viktigt verktyg för att trygga den personalförstärkning som kan behövas för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar vid höjd beredskap och ytterst krig. Mot bakgrund av detta ska Svenska kraftnät analysera behovet av civilplikt inom elförsörjningen samt vilka åtgärder som behövs för att kunna skriva in personer som redan har relevant kompetens som civilpliktiga inom elförsörjningen. Vidare ska myndigheten analysera hur dagens insatsstyrka för reparationsberedskap vid Svenska kraftnät påverkas av höjd beredskap.

I juli initierade regeringen en utredning om en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det civila försvaret. Det finns dock behov av att stärka det civila försvaret även på kort sikt, menar regeringen. I promemorian Aktivering av civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet finns förslag för att möjliggöra en skyndsam aktivering av civilplikt inom dessa områden för personer som redan har relevant kompetens. I promemorian framgår att de praktiska förutsättningarna för civilplikt behöver analyseras närmare av Svenska kraftnät.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 mars 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng