2021-05-09

Skydd vid höjd beredskap utreds

Regeringen har beslutat kommittédirektiv rörande civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap. Bland annat handlar det om att analysera det nuvarande skyddsrumsbeståndets betydelse.

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget pågår sedan 2015 en återuppbyggnad av det civila försvaret.  En särskild utredare ges i uppdrag att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. 

Utredningsuppdraget är enligt regeringen ett viktigt led i arbetet med att långsiktigt säkerställa att Sverige har ett civilt försvar som på ett ändamålsenligt sätt skyddar civilbefolkningen, och att viktiga samhällsfunktioner fungerar och bidrar till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Den särskilda utredaren ska bland annat analysera och ta ställning till vilken betydelse det nuvarande skyddsrumsbeståndet och andra befintliga skyddade utrymmen har som fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium. Dessutom ska ansvarsförhållanden och förmåga på lokal, regional och nationell nivå gällande planering och genomförande av utrymning och inkvartering vid höjd beredskap och ytterst krig kartläggas och analyseras. Vidare ska utredaren analysera och lämna förslag till en stödorganisation som under ledning av en myndighet eller annat offentligt organ kan genomföra insatser exempelvis inför eller i samband med att skyddsrum används eller utrymning och inkvartering genomförs.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng