2022-06-06

Säpo tar fler beslut om dataavläsning

Säkerhetspolisen har under 2021 fattat 148 beslut med stöd av lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

Under 2021 använde Säkerhetspolisen hemliga tvångsmedel i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Det framgår av den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel som Åklagarmyndigheten lämnat till regeringen.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2021 fattats 494 beslut om hemliga tvångsmedel med stöd i rättegångsbalken och preventivlagen. Motsvarande siffra för 2020 var 489 beslut.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2021 fattats 234 beslut med stöd av bestämmelserna i lagen om hemlig dataavläsning (som trädde i kraft 1 april 2020).

Säkerhetspolisen har under 2021 fattat 148 beslut med stöd av lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Motsvarande siffra för 2020 var 119 beslut.

Antalet beslut om tvångsmedel är helt beroende av karaktären på de ärenden som Säkerhetspolisen hanterar varje år. Vissa ärenden kan medföra att många tvångsmedelsbeslut fattas, medan andra ärenden inte behöver föranleda några tvångsmedelsbeslut, skriver Säpo.

Rapporten tas årligen fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng