2021-05-28

Så ska polisen förbättra hantering av bedrägeriärenden

Varje dag anmäls 600 bedrägeribrott och i dag är vart sjätte anmält brott ett bedrägeribrott.

Rikspolischef Anders Thornberg har beslutat om en rad åtgärder för att hantera det stora inflödet av bedrägerianmälningar. Detta efter att polisens internrevision pekat på en rad brister i handläggningen.

Bedrägeribrottslighet är ett växande samhällsproblem. Varje dag anmäls 600 bedrägeribrott och i dag är vart sjätte anmält brott ett bedrägeribrott. Många är svårutredda eftersom brotten ofta sker på distans via nätet och dessutom kan ha skett från ett annat land.

I syfte att granska polisens interna styrning och kontroll gav rikspolischef Anders Thornberg Internrevision i uppdrag att granska polisregionernas handläggning av bedrägeriärenden. Granskningen följer upp en redan tidigare genomförd granskning.

Rapporten visar brister på en rad punkter som omfattar bland annat anmälningsupptagning, utredningsåtgärder och dokumentation.

Sedan granskningen genomfördes har bedrägeriverksamheten utvecklats på flera plan menar polisen, bland annat flyttades processansvaret 2020 från Region Stockholm till Nationella operativa avdelningen (Noa) för att bedriva ett mer strategiskt och underrättelsebaserat arbete mot bedrägeribrott samt utveckla samverkan mellan regionerna.

– Polisen arbetar offensivt i flera delar för att komma åt bedragarna och minska risken för att bli utsatt för brott. Vi är medvetna om de brister som nämns i rapporten och flera åtgärder har redan satts in. Det stora inflödet gör att det inte är möjligt för polisen att utreda bort bedrägeribrotten, här krävs att flera aktörer tar större ansvar för att exempelvis skapa säkrare betalplattformar och tjänster för att försvåra för bedragarna, säger Jessica Nilsson, chef för Nationellt bedrägericenter.

I rekommendationerna till Polismyndigheten konstaterar Internrevisionen att tidigare lämnade rekommendationer fortfarande är relevanta.


Rikspolischef Anders Thornberg beslutade i enlighet med rekommendationerna om att vidta följande åtgärder:

  • Utbildning avseende de beslutsgrunder som används för att inte inleda förundersökning samt värdering av förundersökningsmaterialet som man ska fatta beslut på.
  • Tydlig information till målsägande gällande polismyndighetens beslut.
  • Informationsmaterial till förundersökningsledare.
  • Översyn och förändring av beslutsgrunderna i det polisiära utredningssystemet.
  • Ta fram en handlingsplan för att hantera det stora inflödet av bedrägerier.
  • Ta fram ett styrdokument för kvalitetsuppföljning för regional egenrapportering av bedrägeriärenden i vilka det beslutats att inte inleda förundersökning.
  • Stärka den dagliga ledningen och styrningen för att öka kvaliteten.

Källa: Polisen


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng