2023-04-03

Polisen: Det krävs för att vi ska bli fler

De förslag som redovisas i regeringsuppdraget handlar bland annat om att åstadkomma en ökad operativ brottsbekämpningsförmåga genom fler och nya kompetenser tillsammans med den befintliga kompetensen.

Polismyndigheten redovisat vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet om en polistäthet som åtminstone motsvarar genomsnittet i EU, så snart som möjligt.

Den 22 december 2022 beslutade regeringen ett uppdrag till Polismyndigheten att senast den 31 mars 2023 redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet om en ökad polistäthet. Det har nu gjorts.

– I arbetet med regeringsuppdraget har vår utgångspunkt tagits i myndighetens framtida kompetensförsörjningsbehov. En annan viktig utgångspunkt har varit att en fortsatt och än mer omfattande tillväxt inte ska ske på bekostnad av kvaliteten. Kvaliteten i polisutbildningen ska värnas. För att möjliggöra en fortsatt tillväxt kommande år som tar oss mot EU-snittet vad gäller polistäthet behöver systempåverkande faktorer komma på plats, säger HR-direktör Fredrik Modigh.

De förslag som redovisas i regeringsuppdraget handlar bland annat om att åstadkomma en ökad operativ brottsbekämpningsförmåga genom fler och nya kompetenser tillsammans med den befintliga kompetensen. Exempelvis behövs fler utredare och forensiker, samt fler som arbetar brottsförebyggande och för att öka den lokala och digitala närvaron. Därutöver behöver det tillföras ny kompetens i form av digital brottsbekämpning, analys, informationsinhämtning och informationsbearbetning m.m.

För att nå målet om en ökad polistäthet behöver Polismyndigheten fler behöriga sökande som efter prövning kan antas till polisutbildningen.

 I underlaget ges förslag på åtgärder som ska bidra till att bredda rekryteringsbasen och samtidigt möta kompetensbehovet:

  • Polisyrket blir allt mer komplext. Alla poliser kan i framtiden inte kunna allting. Därför föreslås att polisutbildningen utvecklas med flera inriktningar. Alla ska gå ett gemensamt basår för att därefter år 2 inrikta sig mot tjänstgöring i yttre verksamhet, utredning eller bekämpning av cyberbrottslighet. Påföljande aspiranttjänstgöring termin 5 föreslås anpassas utifrån vald inriktning.
  • Polismyndigheten föreslår att betald polisutbildning i någon form införs, vilket är en systempåverkande faktor som kan få fler att vilja utbilda sig till polis.
  • Aspirantutbildningen, termin 5, utvecklas till en verksamhetsförlagd utbildning som ger 30 högskolepoäng. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska även fortsatt genomföras i Polismyndigheten.
  • Utbildningskapaciteten behöver öka för att kunna utbilda fler till poliser, varför förslag lämnas på att etablera ett nytt lärosäte utöver de befintliga fem lärosätena.
  • Särskilda åtgärder föreslås för att främja en tillväxt av poliser i svårrekryterade områden.

Utöver de systempåverkande faktorerna lyfts även fram förslag på en fortsatt satsning på civila specialister, samt att en fortsatt tillväxt i kärnverksamheten medför behov av att stödverksamhet och förvaltning tillåts växa, likväl som att insatser behövs för att behålla och utveckla befintliga medarbetare.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng