2022-03-13

Så ska organiserad brottslighet stoppas från att begå avfalls-brott

Dagens avfallshantering, med möjligheter att tjäna pengar på avfallet, har dragit till sig aktörer inom den organiserade brottsligheten. Förslag för att förebygga och förhindra miljöbrott har nu tagits fram gemensamt av polisen och flera andra myndigheter.

Under 2021 har 10 myndigheter på regeringens uppdrag arbetat med att ta fram en lägesbild och möjliga insatser mot ökande avfallsbrottslighet i Sverige.

Förutom negativ samhällspåverkan så innebär avfallsbrottsligheten en negativ miljöpåverkan. Den systematiska avfallsbrottsligheten är starkt sammankopplad med organiserad brottslighet och har kopplingar till ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet, menar polisen, som också bedömer att den komplexa miljöbrottsligheten kopplad till ekonomisk brottslighet kommer öka.

– För att vara så lönsam som möjligt sker brottsligheten på ett organiserat sätt genom att bilda avfallshanteringsföretag. Företaget utgör en bas för den kriminella verksamheten och kan skapa en legitimitet gentemot andra aktörer på marknaden, säger Jesper Kotander tillförordnad sektionschef vid Noas underrättelseenhet

Miljöbrott uppskattas vara en av de mest lönsamma brottstyperna i världen och genererar globalt årligen mellan 110 och 281 miljarder USA-dollar i brottsvinster.

I ett regeringsuppdrag, sammanhållet av Naturvårdsverket, föreslår tio myndigheter och länsstyrelser en rad förslag för att förebygga och förbättra förmågan att lagföra miljöbrottslighet. Bland annat så föreslås att de fem länsstyrelser som har ansvar för tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter även ska ha delat tillsynsansvar tillsammans med kommunerna över avfallstransporterna inom Sverige samt att Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska kunna hämta information från Naturvårdsverkets avfallsregister för farligt avfall.

– Den brottsliga verksamheten måste upptäckas och avbrytas i ett tidigare skede än idag för att minimera den samhällspåverkan som omfattande avfallsbrottslighet medför, säger Jesper Kotander.

Polismyndigheten lägger stor vikt vid att tillsynsmyndigheterna får bättre förutsättningar till att bedriva riktad och uppsökande tillsynsverksamhet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng