2018-04-13

Regeringen vill förbättra beredskap för terrorism inom sjukvården

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att stödja landstingen i deras arbete med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården.

Utifrån en förändrad hotbild gällande terrorism samt hälsohot i form av smittsamma sjukdomar så ökar kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap. Utredningar och myndighetsrapporter har på senare år lyft behovet av att stärka traumavården, utveckla och förbättra samordningen mellan landstingen, samt att på nationell nivå ansvara för utbildning och övning.

– Flera fruktansvärda händelser i Sverige och runt om i världen på senare tid visar att vården behöver kunna hantera svåra situationer. Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm är ett exempel på när vården behövde ställa om och gjorde ett fantastiskt arbete, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Landstingen måste snabbt kunna ställa om för att till exempel ta hand om ett stort antal skadade personer. Det förutsätter en god beredskap där den vanliga verksamheten klarar en snabb omställning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2018. I uppdraget ingår det att:

  • göra en förstudie av vilka kunskapsunderlag som landstingen har behov av som stöd för sin planering. Förstudien ska särskilt fokusera på frågan om förutsättningarna att ta fram kunskap om vårdprinciper i kris och krig utifrån hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

  • analysera landstingens behov av övnings- och utbildningsinsatser.

  • ta fram förslag till upplägg för en utvecklad nationell utbildnings- samt övningsverksamhet för hälso- och sjukvården i frågor som rör katastrofmedicinsk beredskap och civilt försvar.

  • beskriva hur de föreslagna övnings- respektive utbildningsinsatserna bör organiseras.

  • presentera plan för övnings- respektive utbildningsinsatser för de kommande fem åren (2019–2024). Planerna ska omfatta såväl hälso- och sjukvårdens roll i det civila försvaret som katastrofmedicinska insatser i fredstid, t.ex. terrorismhändelser eller hälsohot.

  • stödja landstingen i frågor som identifieras inom ramen för överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om hälso- och sjukvården och civilt försvar.

  • Uppdraget ska genomföras i samverkan med landstingen och med Sveriges Kommuner och Landsting. Socialstyrelsen ska under arbetet även inhämta synpunkter från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, Polismyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng