2022-12-21

Regeringen utreder om visitationszoner och anonyma vittnen

Den organiserade brottsligheten hotar rättsstaten och i förlängningen demokratin, menar den moderatledda regeringen som nu  påbörjar nu "den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet", enligt ett nyhetsutskick från Moderaterna.


Det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige ökar. År 2012 konstaterades 17 fall av dödsskjutningar i Sverige, år 2020 konstaterades 48 fall. Det är en ökning med 148 procent. Mellan januari-november i år har 59 personer avlidit till följd av skjutningar. Människors otrygghet och oro för brottslighet ligger på höga nivåer. Den nationella trygghetsundersökningen från 2022 visar att 27 procent uppger sig vara otrygga när de vistas ute i det egna bostadsområdet sent på kvällen. I de utsatta områdena uppgår samma siffra till 49 procent. Tryggheten och tilliten ska återupprättas i Sverige, skriver Moderaterna. Därför påbörjar regeringen genomförandet av Tidöavtalets samarbetsprojekt kriminalitet.

En utredning om visitationszoner

Visitationszoner innebär att det blir möjligt att inrätta särskilda zoner - där polisen exempelvis får genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon - utan att det finns någon brottsmisstanke. Det kan vara ett sätt att motverka skjutningar, sprängningar och andra våldsbrott, menar Moderaterna. Polismyndigheten har framfört att visitationszoner bör övervägas i Sverige. Den danska polisen har sedan 2004 använt visitationszoner i ganska stor omfattning.

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska lämna förslag på hur tidsbegränsade och geografiskt avgränsade visitationszoner ska kunna införas i Sverige. Utredaren ska lämna sitt förslag i denna del senast i oktober 2023.

En utredning om anonyma vittnen

Tystnadskulturen – det vill säga att människor inte vågar prata med polisen eller andra myndigheter – är systemhotande.En förutsättning för att brott ska kunna klaras upp är att människor vågar berätta om vad de har sett eller hört, enligt regeringen som  tillsätter en utredning med uppdrag att lämna förslag på hur ett system med anonyma vittnen kan utformas i Sverige. Regeringen menar vidare att den tilltalades rättssäkerhet inte heller ska äventyras och betonar att det idag finns system med anonyma vittnen i såväl Danmark och Norge som i Finland,

Lag ska ge kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete

Det är avgörande med åtgärder för att förebygga brott. Kommunerna spelar en avgörande roll i det brottsförebyggande arbetet. Regeringen kommer därför att föreslå att kommunernas får ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. För att kommunerna ska kunna ta det nya ansvaret behöver de ett kraftigt och ändamålsenligt stöd. Därför tillför regeringen 42 miljoner kronor per år till BRÅ för att stärka det nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet. Regeringen tillför även riktade medel som kommunerna kan söka för brottsförebyggande insatser, utöver de generella förstärkningar som kommunerna får under 2023.

Sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn

I dag krävs, som huvudregel, vårdnadshavarnas samtycke för att socialtjänsten ska kunna ge behandling, stöd eller förebyggande insatser till en omyndig person. Det finns dock vissa möjligheter att ge sådana öppna insatser mot föräldrarnas vilja om barnet har fyllt femton år.

Regeringen vill att den åldersgränsen ska sänkas till 12 år. Det innebär att socialnämnden kan besluta om insatser till barn, utan vårdnadshavarnas samtycke, om nämnden tycker det är lämpligt och barnet själv samtycker till det.



Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng