2022-12-20

Regeringen tillsätter ett råd mot organiserad brottslighet

Regeringen har beslutat att tillsätta ett råd mot organi­serad brottlighet i Justitie­departe­mentet. I rådets arbete deltar före­trädare för myndig­heter och aktörer som arbetar med att förebygga och bekämpa organi­serad brotts­lighet.

Rådet kommer att ledas av justitie­ministern. Som fasta med­lemmar i rådet ingår riks­polis­chefen, chefen för Polis­myndig­hetens nationella operativa avdel­ning, riks­åklagaren, general­tull­direktören samt general­direktörerna vid Ekobrotts­myndigheten och Skatte­verket. Beroende på vilka frågor som ska diskuteras så kommer företrädare för andra relevanta myndig­heter och aktörer att delta vid rådets samman­träden.

Arbetet i rådet ska skapa bättre förut­sätt­ningar för att åtgärder som vidtas är träff­säkra, effektiva och leder till praktisk nytta.

– Den organi­serade brotts­lig­heten är system­hotande och hotar att skada tilliten till rätts­staten. Det nya rådet mot organi­serad brotts­lighet är ett viktigt steg i den histo­riska offen­siv som regeringen nu genom­för. Rådet ska öka kraften och träff­säker­heten i de åtgärder som nu vidtas. Trygg­heten i Sverige ska åter­upp­rättas, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

Rådets arbete inleds i februari 2023 och ska pågå i 18 månader.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng