2021-09-17

Regeringen satsar på fler kameror

Regeringen föreslår ett Teknik­paket som bland annat beräknas motsvara kostnaderna för en fyr­dubb­ling av antalet kameror.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna med bland annat pengar till fler säkerhetskameror.

Regeringen före­slår ett helt nytt Teknikpaket. Medlen ska bland annat användas till att utveckla Polis­myndig­hetens förmåga att läsa av krimi­nellas krypte­rade kommuni­kation och förstärka kapa­citeten inom Nationellt foren­siskt centrum (NFC) för att snabbare än i dag kunna hantera digitala bevis och DNA. Sats­ningen inne­bär också fler kameror vilka blir allt vikti­gare för digital bevis­säkring och som trygg­hets­skapande instru­ment i den polisiära verk­samheten, menar regeringen.

– Utöver finansiering av Polis­myndig­hetens fortsatta utbyggnad mot 10 000 fler anställda föreslår vi ett kraft­fullt Teknik­paket som bland annat beräknas motsvara kostnaderna för en fyr­dubb­ling av antalet kameror, möjlig­göra ökad använd­ning av hemliga tvångs­medel och en särskild satsning på Natio­nellt forensiskt centrum för att snabbare bevis­säkra genom exempel­vis DNA och it. Även Säker­hets­polisens opera­tiva förmåga ska vara fortsatt hög för att möta ett breddat och mer komplext säker­hets­hot mot Sverige, säger inrikes­minister Mikael Damberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng