2018-02-08

Regeringen presenterar åtgärder mot internationella stöldligor

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har presenterade under gårdagen ett  åtgärdspaket för att bekämpa internationella stöldligor.

Internationella stöldligor styrs ofta av huvudmän i sina hemländer och opererar i flera länder runt om i Europa. I Sverige ligger den här typen av ligor bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott och majoriteten av stölder av till exempel båtmotorer, bildelar och jordbruksmaskiner. Regeringen presenterade under gårdagen en rad åtgärder för att bekämpa de internationella stöldligorna.

Satsning på polisen
Som tidigare aviserats får polismyndigheten ta del av en satsning på 7,1 miljarder kronor år 2018–2020. Med utgångspunkt i regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott ska polisen försvåra för stöldligor.

Utförseln av stöldgods ska förhindras
Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får via ett regeringsuppdrag i uppgift att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods. Kustbevakningen får också utökade befogenheter för att kunna ingripa mot stöldligor.

Skärpta straff för bostadsinbrott och tillträdesförbud
En utredning ser över möjligheten att skärpa straffen för organiserade och systematiska stölder samt häleribrott. Möjligheten att utfärda tillträdesförbud till bland annat butiker ses också över.

Fler ska avtjäna fängelsestraff i sitt hemland
Regeringen vill också att fler ska avtjäna straff i sina hemländer. Därför får Kriminalvården i uppdrag att effektivisera arbetet med överföringar av fängelsestraff, och skyndsamhetskravet för att korta handläggningstiderna utreds.

Möjligheten till kameraövervakning ska öka
Regeringen har också tagit fram ett lagförslag som innebär att tillståndskravet för kameraövervakning inom bland annat jord- och skogsbruk tas bort. Lagförslaget underlättar också för polisen och kommuner att få tillstånd för kamerabevakning. En utredning ser just nu också över möjligheten att ta bort det tillståndskrav som gäller kameraövervakning för polisen och tullen.

Det internationella samarbetet ska öka
Under år 2018 tar regeringen flera initiativ internationellt för att bekämpa problemet med internationella stöldligor. Regeringen för bland annat dialoger med ursprungsländerna till stöldligorna, tar initiativ till fördjupat internationellt polissamarbete och kommer att lägga fram initiativ till EU.

Utökad kontroll i gränsnära områden
Regeringen kommer att ge Polismyndigheten i uppdrag att se över behovet av vilka nya förutsättningar som behövs för kontroller i gränsnära områden. Åtgärder som kan vara aktuella rör till exempel automatisk kamerabevakning med nummerplåts- och fordonsavkänning vid våra gränsövergångar.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng