2022-10-10

Polisen prioriterar upp att återta kriminellas brottsvinster

En rapport från internrevisionen visar att Polismyndigheten behöver bli bättre på att spåra pengarna i brottsutredningar och återta brottsvinster.

Ett flertal åtgärder genomförs inom Polismyndigheten för att förbättra arbetet med att återta brottsvinster från kriminella – bland annat genom ökad kompetens och förändrade arbetssätt, som innebär både brottsförebyggande metoder och fler beslag.

– I takt med att brottsligheten blir allt mer organiserad så behöver vi brottsbekämpande myndigheter förändra vårt arbete. Det pågår sedan en tid tillbaka en satsning med att stärka vårt arbete mot den organiserade brottsligheten, som drivs av pengar, och där brottsuppläggen blir allt mer omfattande. Att återta de kriminellas brottsvinster är därför en av våra prioriterade frågor, som en del i detta, säger Johan Olsson, chef Noa.

En rapport från internrevisionen visar att Polismyndigheten behöver bli bättre på att spåra pengarna i brottsutredningar och återta brottsvinster. Flera åtgärder har därför beslutats för att för att skapa en tydligare inriktning och uppföljning av arbetet, bygga upp mer kompetens kring kriminell ekonomi, fokusera mer på pengarna och få in detta i det dagliga arbetet.  

– Internrevisionens arbete är viktigt för myndigheten, för att vi ska utvecklas och höja vår förmåga i vårt brottsbekämpande uppdrag, nu arbetar vi vidare med det pågående arbetet med att implementera detta aktivt i verksamheten, säger Johan Olsson.

Polismyndigheten har även genom sin nationella operativa ledningsgrupp fattat beslut om att den kriminella ekonomin utgör ett av en handfull fokusområden där myndigheten ska kraftsamla över tid. Det innebär en kraftsamling i tre dimensioner – i det operativa arbetet här och nu, inom utvecklingsarbetet för att över tid öka sin förmåga, och arbetet med att få andra aktörer att bidra till hela det brottsbekämpande arbetet. Arbetet inom bygger på det arbete som redan bedrivs. Det rör sig bland annat om:

Inrättande av ett bedrägericentrum som arbetar med att fördjupa kunskapen om bedrägerier, förebygga bedrägerier och att slå ut kluster som genererar stora brottsvinster.
En utbyggnad av finanspolisen för att öka förmågan att förebygga penningtvätt och terrorfinansiering.
En utveckling av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet, bland annat för att stärka kommunernas förebyggande arbete.   
Arbetet med att reducera brottsvinsterna för de kriminella kan delas in i två delar, menar polisen.  Den första delen handlar om att göra det svårare att generera brottsvinster genom det brottsförebyggande arbetet, det vill säga att gå före pengarna, enligt punkterna ovan. Den andra delen handlar om att ta tillbaka brottsvinster som inte kunnat förebyggas, det vill säga gå efter pengarna. Den övergripande strategin är därmed att både gå före och att gå efter pengarna för att nå maximal operativ nytta.

Under 2023 träder ny lagstiftning i kraft som innebär att pengar som beslagtas inte måste härledas till ett specifikt brott utan det räcker med att det kan härledes till kriminell verksamhet

– När vi genomfört hela vår förmågeuppbyggnad och får en ny lagstiftning på plats, tydligt prioriterat frågan i vår verksamhet och gör det enkelt för medarbetarna att integrera detta arbete i sin vardag tror vi att vi kommer att flytta fram positionerna ordentligt, och därmed ta mer av de kriminellas pengar, säger Johan Olsson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng