2023-06-01

MSB värd för internationell cybersäkerhetsövning i Sverige

Nordisk-amerikansk cybersäkerhetsövning 2023 genomförs under några dagar i Sverige i lokaler som är särskilt anpassade för tekniska simuleringsövningar inom it-incidenthantering.

I månadsskiftet maj-juni pågår övningen Nordisk-amerikansk cybersäkerhetsövning 2023 i Sverige. Övningen arrangeras av MSB i samarbete med FOI för att utveckla den gemensamma förmågan att hantera gränsöverskridande it-säkerhetsincidenter.

Sverige har ett löpande internationellt samarbete kring informations- och cybersäkerhetsfrågor på strategisk och teknisk nivå som nu kompletteras med en teknisk simuleringsövning. Nordisk-amerikansk Cybersäkerhetsövning 2023 är den första övningen där nordiska nationella CSIRT (Computer Security Incident Response Team) övar tillsammans med den amerikanska motsvarigheten. De svenska deltagarna i övningen består av teknisk personal från CERT-SE. CERT-SE, vars verksamhet drivs vid MSB, är Sveriges nationella CSIRT med uppgift att stödja samhället med att förebygga och hantera it-incidenter.

– Det är viktigt att öva med andra länder eftersom Sverige behöver samarbeta internationellt för att skydda samhällets funktionalitet vid cyberhot. Då incidenter är gränsöverskridande är det viktigt med bra samarbete för att kunna hantera situationen snabbt och effektivt, säger Andreas Rappe, chef för CERT-SE vid MSB.

Övningen är planerad sedan länge men behovet av att stärka samarbetet med andra länder kring cybersäkerhet har ökat under det rådande säkerhetspolitiska läget med ett krig i Europa där cyberkrigföring varit del av slagfältet, menar MSB. Målsättningen med övningen är att den ska leda till en ökad gemensam förståelse för hantering av gränsöverskridande cyberrelaterade incidenter och fungera som underlag för ett fortsatt samarbete.

– Genom att öva tillsammans med andra länder stärker vi samhällets förmåga att förebygga, bemöta och hantera cyberrelaterade incidenter. Att MSB och FOI tillsammans fortsätter att utveckla samarbetsformer inom cybersäkerhet bidrar också till att stärka Sveriges totalförsvar, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Nordisk-amerikansk cybersäkerhetsövning 2023 genomförs under några dagar i Sverige i lokaler som är särskilt anpassade för tekniska simuleringsövningar inom it-incidenthantering.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng