2022-06-27

MSB stärker förebyggandet och hanterandet av it-incidenter

Uppdraget innebär en förstärkning av CERT-SE som ska leda till en ökad förmåga att ge stöd och information till berörda aktörer vid inträffade it-incidenter.

Regeringen ger MSB i upp­drag att stärka CERT-SE, Sveriges nationella funktion för att stödja samhället i arbetet med att före­bygga och hantera it-incidenter. MSB ska även utveckla och förenkla före­byggande stöd inom informations- och cyber­säkerhets­området till andra myndig­heter, kommuner, regioner, företag och organisa­tioner.

Uppdraget innebär en förstärk­ning av CERT-SE som ska leda till en ökad förmåga att ge stöd och information till berörda aktörer vid inträffade it-incidenter. MSB ska även bygga upp en användar­nära stöd­funktion som kan ge råd kring tillämp­ningen av ett systema­tiskt informations­säkerhets­arbete i ett före­byggande syfte. Detta gör att myndig­heter, regioner, kommuner, företag och andra organisa­tioner får bättre förut­sätt­ningar för att bedriva ett systema­tiskt och riskbaserat informations­säkerhets­arbete, menar regeringen.

– I vårt digitali­serade och upp­kopplade samhälle är informations- och cyber­säker­heten central och ett ansvar som vilar på oss alla. Genom det här upp­draget till MSB kommer vi att kunna öka mot­stånds­kraften mot kommande it-incidenter, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Uppdraget ska genom­föras i dialog med de övriga myndig­heter som arbetar inom ramen för det nationella cyber­säke­rhets­centret samt med andra relevanta myndig­heter och organisa­tioner. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng