2021-12-01

Modernare regler för användning av tvångsmedel

Tillgång till elektro­nisk bevisning blir allt viktigare i brotts­utred­ningar men lag­stiftningen har släpat efter. Regeringen går nu fram med förslag på flera moderni­seringar för att polis och åklagare ska kunna säkra elektro­niska bevis i större utsträckning än tidigare.

I en lagråds­remiss föreslår regeringen nu bland annat att de brotts­bekäm­pande myndigheterna i fler fall än i dag ska kunna skaffa sig tillgång till information som är lagrad externt, till exempel i molntjänster. Det hand­lar också om möjlig­heter att förmå någon att öppna exempelvis en mobil­telefon med hjälp av biometrisk autenti­sering, till exempel med hjälp av finger­avtryck eller ansikts­igenkänning, för att på så sätt få tillgång till innehållet i mobilen. Ett ytterligare förslag är att förbudet mot beslag av meddelanden som skickats mellan den misstänkte och en närstående tas bort. I exempelvis utredningar om brott i nära relation är sådana med­delanden ofta avgörande bevisning.

– Bestämmelserna om hus­rannsakan och beslag har i stora delar inte ändrats sedan 1940-talet. Nu ger vi de brotts­bekämpande myndig­heterna kraftfulla verktyg för att komma åt bevis, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng