2023-04-14

”Många kommuner har utmaning med brottsförebyggande arbete”

Brås uppföljningar visar att en relativt stor andel av kommunerna har ett stort arbete framför sig för att nå upp till de krav som den nya lagstiftningen ställer på kommunerna.

Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Brå menar att många kommuner har ett stort arbete framför sig för att nå upp till de krav som den nya lagstiftningen ställer på kommunerna.

I februari fick Brå ett förstärkt uppdrag – att utveckla det nationella stödet i det brotts­före­byggande arbetet. I det arbetet ingår att utveckla följande delar: behovs­anpassade och praktik­nära stöd­insatser till kommuner och andra aktörer, stöd­insatser till läns­styrelserna, den nationella sam­ordningen, upp­följ­ningen av det brotts­före­byggande arbetet och kunskaps­utveck­lingen om brotts­före­byggande åtgärder. Och nu regleras dessutom kommunernas ansvar i lag.

– Med dessa ambitionshöjningar följer en naturlig förväntan på att det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas. Målsättningen är ett aktivt och effektivt kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå, säger Mattias Larsson, generaldirektör på Brottsförebyggande rådet.

Brås uppföljningar visar att en relativt stor andel av kommunerna har ett stort arbete framför sig för att nå upp till de krav som den nya lagstiftningen ställer på kommunerna.

– Det finns en risk att insatserna som genomförs i dag i kommunerna är ineffektiva och inte leder till minskad brottslighet. Vi kan till exempel se att det ofta saknas en koppling mellan identifierade brottsproblem och åtgärder. Arbetet följs också sällan upp utan man jobbar vidare från år till år utan kunskap om det är verkningsfullt. Följs lagen kan arbetet därför bli effektivare, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet.

Precis som Brå lyfter fram i årets rapport om utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i Sverige, behöver en utveckling mot ett bredare nationellt deltagande i det brottsförebyggande arbetet också följas av förstärkt nationell samordning. Detta för att säkerställa samsynen kring hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas. Brå välkomnar därför särskilt den del i Brås nya uppdrag som innebär att Brå ska ta en mer aktiv roll i samordningen av det nationella arbetet och initiera samarbeten mellan statliga myndigheter och andra aktörer inom civilsamhälle, akademi och näringsliv.

– Genom att aktörer på samtliga nivåer och i alla delar av samhället stärker sitt brottsförebyggande arbete och ökar sin samverkan med varandra, bygger samverkan på kunskap och då kan Sverige lyckas bättre med att förebygga brott och öka tryggheten i samhället, säger Karin Svanberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng