2021-10-27

Kommunernas arbete med att erbjuda hjälp till brottsutsatta kartläggs

Trygghetsberedningens delbetänkande Vägar till ett tryggare samhälle har överlämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Leif Jakobsson, ordförande för den parlamentariska trygghetsberedningen, har lämnat över delbetänkandet Vägar till ett tryggare samhälle. Kommittén har genomfört en övergripande analys av de kriminalpolitiska utmaningar som samhället står inför. Syftet med kommitténs förslag är att stärka samhällets förmåga att ge stöd och skydd åt brottsoffer. 

Trygghetsberedningen föreslår bland annat följande:
• Brottsoffermyndigheten bör ges ett förstärkt uppdrag att systematiskt sammanställa och tillgängliggöra relevant kunskap på brottsofferområdet.
• Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att kartlägga kommunernas arbete med att erbjuda hjälp till brottsutsatta. Myndigheten ska även ta fram vägledning för att stödja kommunernas socialtjänster i arbetet med att stötta brottsoffer.
• Polismyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla stödet till medarbetare som lämnar information till brottsutsatta, för att bland annat öka relevansen i den information de utsatta får. Den skriftliga information som skickas ut när en brottsanmälan gjorts bör även anpassas mer till den enskilde.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng