2023-10-31

IMY yttrar sig över förslag till förändrad datalagring

IMY anser att utredningens förslag om datalagring är en förbättring jämfört med dagens lagstiftning.

En statlig utredning har haft i uppdrag att se över den lagstiftning som medför en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationstjänster att lagra uppgifter om elektronisk kommunikation för brottsbekämpande syften. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) yttrar sig nu över förslaget.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att analysera och utvärdera nuvarande reglering om lagring av och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation för brottsbekämpande syften, bland annat i förhållande till ny praxis från EU-domstolen.

IMY yttrar sig nu över de förslag som har lagts fram av utredningen. IMY anser att utredningens förslag om datalagring är en förbättring jämfört med dagens lagstiftning.

I sitt yttrande instämmer IMY i att brottsbekämpande myndigheter har ett behov av tillgång till elektronisk information för att kunna förebygga och utreda grov brottslighet. Samtidigt understryker IMY att detta måste balanseras mot enskildas grundläggande rättigheter enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt EU:s rättighetsstadga.

I utredningen redovisas olika sätt och situationer då trafikdata kan lagras om befolkningen. Bland annat ska trafikdata kunna samlas in om Sverige står inför ett allvarligt hot mot nationell säkerhet. Trafikdata ska även kunna samlas in om personer som misstänks planera, begå eller ha begått ett grovt brott eller som har en annan inblandning i sådan brottslighet.

– De här två situationerna omfattas av tydliga lagkrav samt är tydligt riktade och differentierade, vilket är positivt, säger Elena Mazzotti Pallard, jurist på IMY.

I sitt yttrande har dock IMY synpunkter på det som kallas geografiskt riktad lagring, alltså lagring av alla trafikdata om alla personer i ett visst geografiskt område.

– Enligt den praxis som finns från EU-domstolen framgår tydligt att lagring av elektroniska uppgifter inte är tillåten om den är generell och odifferentierad. Med förslaget som läggs fram i utredningen blir lagringen av trafikdata i praktiken allt för omfattande. Över två tredjedelar av Sveriges befolkning skulle kunna omfattas och den stora majoriteten utan att ha ens en indirekt koppling till grov brottslighet, säger Elena Mazzotti Pallard.

IMY bedömer att förslaget om riktad geografisk lagring strider mot praxis som framkommit i EU-domstolen. Det finns därmed en risk att den svenska lagstiftningen återigen kan komma att underkännas av EU-domstolen, skriver myndigheten i sitt yttrande och avstyrker utredningens förslag i den delen. IMY lämnar i yttrandet förslag på hur geografiskt riktad lagring skulle kunna utformas för att vara mer i linje med EU-rätten.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng