2022-04-19

Här är säkerhetssatsningarna i vårbudgeten

I vår­ändrings­budgeten för 2022 tillför regeringen 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Satsningarna är en del av överens­kommelsen mellan samtliga riks­dagspartier om det militära och civila försvaret.


I vår­ändrings­budgeten föreslås kommuner och regioner tillföras 100 miljoner kronor för arbetet med kris­beredskap och civilt försvar, varav 80 miljoner kronor till kom­munerna och 20 miljoner kronor till regionerna. Läns­styrel­serna föreslås även tillföras 30 miljoner kronor för arbetet med att bland annat stötta den lokala och regionala nivån med planering samt risk- och sårbar­hets­analyser.

För att minska risken för att verk­samhet lamslås till följd av exempelvis cyber­angrepp behövs ett robust och systema­tiskt informations­säkerhetsarbete. Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap, MSB, föreslås därför tillföras 15 miljoner kronor för att stärka samhällets förmåga att stå emot cyber­attacker.

Regeringen avser även besluta om en ny struktur för sam­hällets kris­beredskap och civilt försvar som innebär att flera statliga myndig­heter får tydligare ansvar och uppgifter inom området. Den nya strukturen, som ska beslutas före sommaren, var planerad att träda i kraft den 1 januari 2023 men tidigare­läggs nu i syfte att öka takten i arbetet. För detta föreslås berörda myndigheter tillföras samman­lagt 65 miljoner kronor.

Post- och tele­styrelsen tillförs 80 miljoner kronor i syfte att tidigare­lägga materiel­inköp för att säkra kommunika­tions­bered­skapen. Svenska kraft­nät tillförs 50 miljoner kronor för att öka för­mågan att hantera potentiella störningar i elförsörj­­ningen. Energi­myndigheten tillförs 30 miljoner kronor för att stärka leverans­kedjorna och säkra en tillförlitlig och fungerande drivmedels­beredskap.

Vid en kris eller höjd bered­skap behöver samhälls­viktiga aktörer kunna leda verk­samheten från en alternativ och i vissa fall mobil lednings­plats, betonar regeringen. Behovet av sådana alternativa lednings­platser har ökat med anledning av det för­säm­rade säkerhets­politiska läge, menar regeringen och har tillför 25 miljoner kronor till anslaget Kris­beredskap för detta ändamål.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng