2022-04-29

Förslag om hemliga tvångsmedel mot allvarlig brottslighet

Ett delbetänkande om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel har i dag överlämnats till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Där föreslås bland annat straffvärdeventiler vid flerfaldig brottslighet och att tillstånd till hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning ska kunna knytas till person.

Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel har haft i uppdrag att se över delar av regleringen om hemliga tvångsmedel i syfte att ta ställning till hur dessa ska kunna användas i större utsträckning för att bekämpa allvarlig brottslighet.

– Användningen av hemliga tvångsmedel är central för att komma åt och bekämpa allvarlig brottslighet, som narkotikabrott och våldsbrott. Med de här förslagen får de brottsbekämpande myndigheterna utökade möjligheter att bekämpa de kriminella gängen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredningen föreslår bland annat:

  • Att brottskatalogerna utvidgas så att hemliga tvångsmedel ska kunna användas vid förundersökningar om fler brott än idag, bland annat grovt dataintrång, sexualbrott mot barn, utpressning, mened och övergrepp i rättssak.
  • Att det ska införas straffvärdeventiler som gör det möjligt att i vissa situationer beakta flera brotts samlade straffvärde vid bedömningen av om det hemliga tvångsmedlet ska få användas, förutsatt att varje brott kan antas vara ett led i organiserad eller systematisk brottslighet.
  • Att tillstånd till hemlig rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning ska kunna knytas till en person i stället för en viss plats.
  • Att det ska införas en möjlighet att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 oktober 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng