2023-03-15

Flyglarm ska bli del av VMA-systemet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ny samlad reglering av systemet Viktigt meddelande till allmänheten. Den nya lagen tydliggör hur systemet ska fungera och reglerar ansvarsförhållandena mellan systemets olika aktörer.

I den nya lagen samlas och regleras grunderna för varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, det så kallade VMA-systemet. Propositionen ska säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem till skydd för människor, egendom och miljö i samband med olyckor och andra allvarliga händelser.

Genom den nya lagen tydliggörs att VMA-systemet ska kunna användas oberoende av om det råder fred, höjd beredskap eller ytterst i krig. Det föreslås också tydligare regler när det gäller vem som beslutar vad och när VMA-systemet ska kunna användas och i vilka kanaler det ska sändas.

Regeringen föreslår i propositionen att flyglarmet ska inordnas i VMA-systemet och att en myndighet ska ges ett samlat ansvar i en flyglarmssituation – från en begäran om sändning till att aktivera signalen i utomhusvarningssystemet.

I syfte att nå så många människor som möjligt ska VMA via telefoni, genom sms eller röstmeddelande till fasta telefoner inte längre ses som ett komplement till sändning av VMA i radio och tv, utan i stället ske regelmässigt. En sådan förändring ligger också i linje med teknikutvecklingen, menar regeringen.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng