2022-08-02

Flera nya lagar från augusti

De nya lagarna ska minska brott och underlätta för myndigheterna. Foto: Patrik Svedberg

Flera lagändringar trädde i kraft i går. Bland annat om kontantkort, EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och Kronofogdens verksamhet.

Det är mycket vanligt att oregistrerade och anonyma kontantkort till mobiltelefoner används i samband med brottslig verksamhet. Det gör att brottsbekämpande myndigheter går miste om viktig och ibland avgörande information.

I syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter och försvåra för kriminella införs en registreringsskyldighet för vissa förbetalda tjänster som kan nås via till exempel kontantkort. Den som tillhandahåller en förbetald tjänst ska registrera uppgifter om abonnenten och kontrollera abonnentens identitet innan tjänsten börjar användas. Om en förbetald tjänst används av någon annan än den registrerade abonnenten ska tjänsten som huvudregel avbrytas.

En annan förändring är att EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning innebär förbättrade förutsättningar för ett utökat samarbete om gränsförvaltning inom Schengenområdet. För att EU-förordningen ska kunna tillämpas och få fullt genomslag i Sverige krävs vissa kompletterande nationella bestämmelser i lag och förordning, menar regeringen.

Den nya lagen reglerar vad som ska gälla vid de tillfällen då utländska tjänstemän kan komma att tjänstgöra i Sverige med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Den nya förordningen innebär bland annat att Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Kriminalvården och Migrationsverket pekas ut som ansvariga för Sveriges åligganden enligt EU-förordningen.

En tredje lagändring som trätt i kraft är att Kronofogdemyndighetens tillgångsutredningar i utmätningsärenden underlättas, bland annat genom att ramarna för Kronofogdemyndighetens utredningar tydliggörs och genom att gäldenärens och tredje mans skyldighet att lämna upplysningar skärps. Vidare utökas möjlig­heten att distansutmäta egendom som Polismyndigheten påträffar i sin verksamhet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng