2022-11-05

”Fler åtgärder krävs för att hindra utländska stöldligor”

Svensk Försäkring och Larmtjänst har i ett gemensamt remissvar framfört synpunkter på betänkandet ”Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid”. Det kommer att krävas mer resurser till Tullverket om de ska klara av att leva upp till den ambitionshöjning som den nya lagen innebär, anser Svensk Försäkring och Larmtjänst.

Dessutom betonas att regeringen och ansvariga myndigheter bör vidta fler åtgärder för att förhindra de internationella stöldligornas framfart i Sverige. 

Våren 2021 tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att genomföra en samlad översyn av reglerna om Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Försäkringsbranschen ser positivt på att utredningen har genomfört en gedigen översyn.

I betänkandet ”Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid” föreslås att det i den nya lagen ska framgå att Tullverkets uppdrag bland annat ska bestå av att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i samband med införsel och utförsel av varor. Det framgår även att myndigheten ska ingripa vid misstanke om de brott som anges i den nya lagen och därtill utreda och lagföra sådana brott.

– Det är bra att Tullverkets uppdrag blir tydligare i den här delen men för att myndigheten ska kunna leva upp till den ambitionshöjning som den nya lagen innebär, måste det tillskjutas mer resurser. Det är ytterst beklagligt att utredningen bedömt att samtliga förslag ska hanteras inom de nuvarande ekonomiska ramarna, säger Ronja Wildenstam, jurist på Svensk Försäkring.

Försäkringsbranschen anser även att regeringen och de ansvariga myndigheterna bör vidta fler åtgärder för att förhindra de internationella stöldligornas omfattande verksamhet i Sverige och utförseln av stöldgods.

– Varje år försvinner det stöldgods från Sverige för minst 1,5 miljard kronor och då är inte oförsäkrat stöldgods, såsom gods från detaljhandeln och byggarbetsplatser, inräknat, säger Mats Galvenius vd Larmtjänst.

Försäkringsbranschen ser därför mycket positivt på det tilläggsuppdrag som utredningen har fått om att analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor. Branschen ser även positivt på uppdraget att analysera behovet och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen om straff för smuggling.

– Om utförsel av stöldgods skulle betraktas som smugglingsbrott, kan tulltjänstemän se till att stöldgodset inte ens lämnar landet, säger Mats Galvenius.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng